Wariant #1391


Bledow Countergambit, KGA
C33

Grupa C


Debiuty - Grupa C