Komunikat #105511


Kurs sędziowski na klasy okręgowe
Warszawa
05.01.2019 - 06.01.2019
tempo gry:

Komunikat organizacyjny kursu sędziowskiego na klasy okręgowe,
Warszawa, 5-6.01.2019r..

1. Cel:

- umożliwienie uzyskania II, III i młodzieżowej klasy sędziowskiej.

2. Organizator:

- Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Szachowego.

3. Termin i miejsce:

Kurs zostanie przeprowadzony w dniach 5-6.01.2019r. w siedzibie Polskiego Związku Szachowego w Warszawie, ul. Marszałkowska 84/92.

W trakcie kursu zostanie przeprowadzony egzamin na klasy sędziowskie. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu komputerowego. Uczestnicy powinni mieć ze sobą laptopa z kartą bezprzewodową umożliwiającą dostęp do internetu. Organizator zapewnia dostęp do internetu.

4. Uczestnictwo.

Zgodnie ze statutem, sędzią może być osoba, która ukończyła 18 lat (klasa młodzieżowa od lat 16) i ma minimum II kategorię szachową. Jednak uczestnikiem kursu mogą być osoby nieposiadające jeszcze II kategorii szachowej. Po zdaniu egzaminu i spełnieniu powyższych warunków mogą ubiegać się o przyznanie licencji sędziowskiej.

O podwyższenie klasy sędziowskiej może ubiegać się sędzia, mający zaliczoną wymaganą praktykę sędziowską zgodnie z Kodeksem Szachowym D.II 3.2.3 w czasie posiadania ważnej licencji sędziego klasy III i po pozytywnym zdaniu egzaminu. Biorący udział w kursie na II klasę sędziowską muszą posiadać licencję sędziowską oraz opłaconą składkę roczną za 2018r.

Zapraszamy sędziów z województwa mazowieckiego do udziału w kursie w celu odświeżenia wiedzy – zapewniamy miejsce dla 5 osób. Udział jest bezpłatny.

5. Zgłoszenia.

Zgłoszenia z podaniem: nazwiska, imienia, adresu email, numeru telefonu, daty urodzenia, kategorii szachowej, listy sędziowanych turniejów zgodnie z punktem D.II 3.2.3 Kodeksu Szachowego (dotyczy kandydatów na II klasę sędziowską) przyjmowane będą w terminie do dnia 20.12.2018 r. na adres: krzysztof@parol.net.pl. Lista zgłoszeń jest publikowana na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_6632/.

Kurs zostanie przeprowadzony, jeżeli do 20.12.2018 roku zgłosi się co najmniej 10 osób. Lista zostanie zamknięta po zgłoszeniu się 25 osób.

6. Opłaty

150 zł - koszty udziału w kursie + egzamin (zgodnie z Komunikatem Organizacyjno – Finansowym PZSzach.). Wpłat można dokonywać na konto MZSzach. w banku BGŻ nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 do 20.12.2018 lub gotówką na miejscu).

Opcjonalnie (po zaliczeniu egzaminu): 30 zł – koszty uzyskania licencji sędziowskiej (+ 2 zdjęcia); 50 zł – opłata roczna właściwa dla klasy okręgowej.

Zgodnie z uchwałą Konferencji Sędziów MZSzach. (http://mzszach.pl/kolegium-sedziow.html, http://www.mzszach1.home.pl/Pliki/2014/2014_KonferencjaSedziow_Protokol.pdf) osoby, które wcześniej uczestniczyły w kursie i nie zdały egzaminu, mogą ponownie wziąć udział w kursie za dodatkową opłatą 50 zł. Nie jest możliwe przystąpienie do samego egzaminu.

7. Zakres i harmonogram

Sobota, 5.01.2019.

9:00-9:15

Rejestracja uczestników.

9:15-9:30

Powitanie, sprawy organizacyjne.

9:30-17:40
IA Agnieszka Brustman IA Krzysztof Parol

Przepisy gry FIDE, przepisy turniejowe FIDE().

W trakcie przerwa obiadowa.

Niedziela, 6.01.2018r.

9:00-11:15
IA Krzysztof Parol

Systemy rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy); podstawy kojarzenia w systemie szwajcarskim; ustalanie kolejności miejsc w turniejach.

Regulamin klasyfikacyjny, ranking PZSzach; obliczanie norm na kategorie szachowe.

11:30 -14:20

FA Ryszard Królikowski

Prezentacja programów do prowadzenia turniejów.

Centralny rejestr PZSzach; sprawozdawczość sędziowska; regulamin ewidencyjny.

14:30-15:30

Egzamin.

15:40-17:10
FA Ryszard Królikowski

Organizowanie imprez szachowych; regulaminy zawodów.

Status sędziego szachowego, relacja sędzia-zawodnik; wydawanie werdyktów.

Zegary szachowe

17:10-17:40

Zakończenie kursu, omówienie egzaminu.

 

8. Pozostałe informacje

Organizator zapewnia napoje na sali wykładowej.

Każdy z uczestników otrzyma przykładowy test oraz zadania z rankingu i punktacji pomocniczej, który będzie musiał rozwiązać przed 21.12.2018r. Test będzie zawierać przykładowe pytania z przepisów gry. Test należy wykonać na laptopie, który zostanie wzięty przez kursanta na zajęcia, aby sprawdzić, możliwość rozwiązania testu na danym komputerze. Test będzie przygotowany za pomocą formularzy Google – do rozwiązania testu wymagana jest tylko przeglądarka (wskazana Chrome). Aby wziąć udział w kursie, konieczne będzie uzyskanie co najmniej 55% punktów z każdego z trzech zadań osobno (testu, zadań z rankingu, zadań z punktacji pomocniczej).

Zakres wiedzy przekazywanej na kursie będzie dosyć obszerny. Aby było możliwe jej przyswojenie w tak krótkim czasie, wymagane jest wstępne zapoznanie się z materiałem omawianym na kursie, w szczególności z Przepisami gry i Regulaminem klasyfikacyjnym, obliczaniem punktacji pomocniczej.

Przydatne zasoby w internecie znajdują się na stronie Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Szachowego: http://mzszach.pl/kolegium-sedziow/768-przydatne-zasoby-w-internecie.html.

 

 

9. Wypis z Kodeksu Szachowego:

D.II STATUS SĘDZIEGO SZACHOWEGO W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

Uchwalony na Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych w Licheniu.

25 listopada 2006 roku.

 

§ 1. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego

1.1. Sędziego szachowego winna cechować nieskazitelna postawa etyczna, moralna i sportowa. Sędzia szachowy winien postępować rozważnie, z taktem, zachowując obiektywizm i opanowanie.

1.2. Sędzią szachowym może być osoba, która:

a) ma polskie obywatelstwo,

b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,

c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,

d) ma przynajmniej II kategorię szachową,

e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,

f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

§ 3. Tryb nadawania klas sędziowskich

3.1. Wymagania ogólne

3.1.1. Uzyskanie klasy sędziowskiej wymaga zdania egzaminu lub ukończenia odpowiedniego kursu sędziowskiego, połączonego z egzaminem.

3.1.2. Przystąpienie do egzaminu na sędziego szachowego wymaga spełnienia następujących warunków:

a) posiadanie ważnej licencji sędziowskiej (nie dotyczy klasy młodzieżowej i trzeciej)

b) wniesienie opłaty zgodnie z Komunikatem organizacyjno-finansowym PZSzach.

3.1.3. Klasy sędziowskie są nadawane stopniowo (sędzia klasy III nie może uzyskać klasy I).

3.2. Klasy okręgowe

3.2.1. Klasy okręgowe nadają Kolegia Sędziowskie Wojewódzkich Związków Szachowych w oparciu o wewnętrzny regulamin.

3.2.2. Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dyscyplinarnych (także w szkole), oraz zda egzamin przed właściwą komisją (wymogi jak na III klasę) może uzyskać tylko klasę młodzieżową, odpowiadającą klasie trzeciej.

3.2.3. Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje jako sędzia rundowy, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Mazowieckie


Mazowiecki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje