Komunikat #105344


Sieradzka Liga Szachowa 2018 - Czerwiec
Sieradz, ul.Tysiaclecia 3
16.06.2018
Sobota
tempo gry: 10' + 5''/ruch

Sieradzka Liga Szachowa 2018

 Regulamin

 

 

1.Cel:

 

Umożliwienie podjęcia szachowej rywalizacji miłosnikom szachów regionu sieradzkiego.

 

2. Organizator:

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiatka" Sieradz.

 

Osoby odpowiedzialne za organizację turniejów z ramienia UKS "Dziewiatka":

-   Tomasz Sowała

-   Dariusz Spętany

-   Andrzej Maciejczak

-   Radosław Galewski

 

3.  System i terminy rozgrywek:

 

Liga składa się z 9-ciu turniejów (zwanych dalej sesjami) rozgrywanych w ostatnia sobotę stycznia, lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca, wrzesnia, paŸdziernika i listopada. Szczegółowy terminarz rozgrywek będzie publikowany na stronie http://slsz2018.pl  .W przypadku zmiany terminu rozgrywania sesji Organizator zobowiazuje się do e-mailowego powiadomienia wszystkich zarejestrowanych uczestników Ligi najpóŸniej 7 dni przed planowym terminem.

 

4. Warunki uczestnictwa:

 

Udział w poszczególnych sesjach Ligi jest nieograniczony. Zapisy do turnieju odbywaja się  bezposrednio w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55 (wpisowe 3 PLN). Pieniadze pochodzace z wpisowego zostana w całosci przeznaczone na ufundowanie nagród przewidzianych w pkt 11 i 12 niniejszego regulaminu.

Do turnieju nie będa dopuszczane osoby znajdujace się pod wpływem alkoholu lub innych srodków odurzajacych.

 

5. Miejsce i godziny rozgrywania sesji:

 

Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, ul. Tysiaclecia 3. 

Start sesji godz. 09.00, zapisy w dniu rozgrywek w godz. 8.30 - 8.55. Przewidywane zakończenie godz. 13.00.

 

6. Tempo gry:

 

P\'10+5 (10 minut dla zawodnika + 5 sekund na ruch na rozegranie partii - tzw. szachy szybkie) - obowiazuja przepisy PZSz dot. szachów szybkich.

 

 

7. System rozgrywek sesji:

 

System szwajcarski komputerowy (program Chess Arbiter) na dystansie 7 rund . Lista startowa będzie sortowana przed kojarzeniem pierwszej rundy malejaco wg kryteriów: ranking Chess Arbitra/kategoria szachowa, ranking ELO, alfabetycznie . Losowania koloru bierek na stołach nieparzystych dokona zawodnik , który otrzyma nr 1 na liscie startowej . W przypadku udziału w sesji nie więcej niż 10 zawodników zastosowany będzie system kołowy tzw. "każdy z każdym". Sortowanie listy startowej - alfabetycznie.

 

8. Sędzia Główny:

 

Organizator zapewnia sędziowanie poszczególnych sesji. Sędzia sesji ma prawo uczestniczyć w turnieju.

 

9. Kolejnosć miejsc w sesjach:

 

Niezależnie od systemu rozgrywek podstawowym kryterium jest ilosć zdobytych punktów. W przypadku równej ilosci punktów o miejscu decyduja : 

-  w systemie szwajcarskim: sredni Bucholz, pełny Bucholz, progress , ilosć wygranych; 

-  w systemie kołowym: pełny Berger, ilosć zwycięstw, wynik bezposredniego pojedynku porównywanych zawodników;

 

Uwaga: W przypadku niemożliwosci ustalenia jednoznacznej kolejnosci przy zastosowaniu kryteriów wymienionych powyżej, lokata będzie uznana jako ex aequo ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikajacymi.

 

10.  Klasyfikacja generalna:

 

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w kategorii "žopen". Uczestnik Ligi za zdobyte miejsce w poszczególnych sesjach otrzyma punkty ligowe (PL), odpowiednio za pierwsze miejsce tyle PL ilu zawodników bierze udział w sesji , za drugie 1 PL mniej itd. (ostatni zawodnik otrzyma 1 PL). Jesli w sesji wystapi przypadek opisany w uwadze do pkt. 9 wtedy PL będa dzielone . Podstawa do ustalenia kolejnosci w klasyfikacji generalnej będzie suma PL  zdobytych w siedmiu najlepszych sesjach. W przypadku równej ilosci zdobytych PL decydować będzie większa ilosć wyższych miejsc we wszystkich sesjach.

 

11.  Nagrody w klasyfikacji generalnej:

 

-  w kat. "žopen" -“ za I-III miejsce;

-  w kat. "žjunior" (junior/juniorka rocznik 2000 i młodszy) -“ za I-III miejsce;

Zależnie od sytuacji finansowej badŸ otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody w poszczególnych kategoriach sa niezależne. Nagrody w klasyfikacji generalnej będa uroczyscie wręczane na turnieju "Pamięci Sieradzkich Szachistów" odbywajacym się w styczniu kolejnego roku.

 

 

 

12.  Nagrody w poszczególnych sesjach:

 

-  w kat. "žjunior" (junior/juniorka rocznik 2000 i młodszy) :I miejsce -“ medal + dyplom, II-III miejsce -“ dyplomy.

 

Zależnie od sytuacji finansowej badŸ otrzymanego dofinansowania z zewnatrz Organizator może ufundować nagrody w dodatkowych kategoriach lub za dalsze miejsca. Nagrody za dana sesję będa wręczane na kolejnej sesji Ligi.

 

13. Publikacja wyników:

 

Wyniki poszczególnych sesji oraz klasyfikacja generalna będa publikowane na stronie http://slsz2018.pl. 

Sędzia zobowiazuje się do przesyłania wyników administratorowi strony w przeciagu 48 godz. od zakończenia sesji.

 

14. Uwagi końcowe:

 

Odpowiedzialnosć za pobyt na turnieju dzieci i młodzieży niepełnoletniej ponosza rodzice i opiekunowie; dojazd i powrót oraz ubezpieczenie organizowane sa przez zawodników i ich opiekunów we własnym zakresie. Udział osoby niepełnoletniej w cyklu turniejów SLSz 2018 jest równoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu przez jego rodziców/opiekunów prawnych. W kwestiach spornych i dotyczacych interpretacji zasad powyższego regulaminu ostateczna decyzja należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w trakcie roku. Ostateczna decyzję w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Organizator.

 

 

Organizator:

 

UKS "žDziewiatka" Sieradz

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Łódzkie


Łódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje