Komunikat #105097


X Szachowe Wakacje
Dabki k/Darłowa
18.08.2018 - 30.08.2018
tempo gry:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VIII Szachowych Wakacji w Dabkach, 18 -“ 30.08.2016

 

I.Cel imprezy

- letni wypoczynek dzieci

- nauka gry w szachy od podstaw, dla poczatkujacych i zaawansowanych

- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

 

II.Organizatorzy:

- Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl  (adres do korespondencji: ul. Walczaka 15a/11).

- KSZ "žSTILON" Gorzów Wlkp.   www.kszstilon.pl

- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

 

III.Termin

- 18 -“ 30.08.2016
- Przyjazd w dniu 18.08. w godzinach popołudniowych (wyżywienie  od  kolacji 18.08. do obiadu w dniu 30.08.2016).

 

IV.Miejsce

- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW "žDUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki,  www.duet.com.pl

 

V.Warunki uczestnictwa

- wpłata 300 zł zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 30.06.2016. W przypadku rezygnacji z obozu,

  zaliczka nie podlega zwrotowi.

- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załaczonej karcie  informacyjnej droga elektroniczna

  do dnia 30.06.2016 na adres:

- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587,  e-mail: w.galazewski@gmail.com

- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,

VI.Charakterystyka zajęć:

- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczacych po 10-14 osób
- zajęcia będa prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doswiadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, 

Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski. Grupy będa tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętnosci szachowych, z uwzględnieniem wieku;

- wszyscy uczestnicy akcji zagraja w w Ogólnopolskich Indywidualnych Mistrzostwach Szkół
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótka charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego  

  wg następujacych kryteriów: znajomosć debiutów, gra kombinacyjna, znajomosć końcówek, cechy wolicjonalne.

 

VII. Program dnia:

  07:30 - 08:00   Pobudka
  08:00 - 08:30   Œniadanie
  08:30 -“ 09:00   Porzadki w pokojach

  09:00 - 12:30   Runda i zajęcia w grupach

  13:00 - 13:30   Obiad
  13:30 -“ 18:00   Czas wolny (plażowanie, gry sportowe, itp.)

  18:00 -“ 18:30   Kolacja

  18:30 -“ 21:00   Gry i zabawy swietlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy), rozgrywki sportowe

  21:00 -“ 22:00   Toaleta wieczorna

  22:00 -“ 06:00 Cisza nocna

 

VIII. Finansowanie:

  Koszty udziału w obozie szkoleniowym 1.160 zł + 40 zł (50 % wpisowego do MP Szkół) = 1.200,00 - pomniejszone o zaliczkę -“    

  można opłacić   na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Ogińskiego 67/5,  66- 400 Gorzów Wlkp. Bank     

  PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 

  lub gotówka w dniu przyjazdu. Warunkiem  potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

  UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

  Opłatę rankingowa Polskiego Zwiazku Szachowego ponosi organizator.

 

IX. Koszt imprezy obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki) w OW "žDUET"

- szkolenie szachowe

- udział w turnieju Open, lub w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół

- opiekę medyczna (pielęgniarka)

- opiekę instruktorska

- wycieczki

 

X. Uwagi końcowe:

- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zalicza egzamin sprawdzajacy, otrzymaja certyfikat ukończenia szkolenia i   

  upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe

- za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegujaca

- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolna, przybory do pisania i zeszyt, oraz strój sportowy

- OW "žDUET" dysponuje znakomita baza sportowa, m.in. boisko Orlik, boisko do siatkówki plażowej, kort tenisowy, plac zabaw, itp.

- w okresie od 20 do 29 sierpnia w OW HORYZONT (500 m. od OW DUET) odbywać się będa XVI Ogólnopolskie Indywidualne

  Mistrzostwa Szkół w Szachach oraz Turniej Szachowy z cyklu "žZ szachami przez Polskę" - DĽBKI 2016" (20-30.08.).

  Komunikaty tych imprez znajduja się na stronie www.agencja64.pl

- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Ogińskiego 67/5

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

Osrodek Wypoczynkowy "žDUET ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki

 

I. INFORMACJA  ORGANIZATORA WYPOCZYNKU.

1.      Nazwa oferty:  VIII Szachowe Wakacje -“ Dabki 2016

                     2.      Forma placówki wypoczynku: Osrodek Wczasowy

3.      Miejsce placówki OW "žDuet ul. Wydmowa 6, 76-156 Dabki

                     4.      Czas trwania od  18 - 30.08.2016

 

     I.        WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1.     Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………................................................

 

2.     Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub.....................................................Kategoria...................Ranking.......

 

3.     Adres zamieszkania ..................................................................................................tel.......................................

 

4.     Nazwa i adres szkoły ...........................................................................................................................................

 

5.     Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka ....................................................................................................

 

6.     Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku………………………………………………………………………………………….…

 

...............................................................................................................tel......................................................

 

7.     Pesel dziecka ...............………………………nazwa kasy chorych ………...............................................................................

 

8.     Nr ubezpieczenia szkolnego...................................................................................................................................

   II.        ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oswiadczam:

 Âž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowosć,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

 

   Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury moga być wystawiane jedynie do 7 dnia  od  

   zakończenia turnusu (kolonii/obozu)

 

  III.        INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone,   jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŒWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĽ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŒCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĽZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĽZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

 

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i swiadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

 

 

 

..................................                                                                                        ...................

(miejscowosć , data)                                                                                              (podpis rodzica)

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje