Komunikat #105043


XVI ZIMOWY OBÓZ SZKOLENIOWY I TURNIEJ MŁODE TALENTY
Łagów, woj. lubuskie
17.02.2018 - 25.02.2018
tempo gry:

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI Zimowego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego "žMłode Talenty", Łagów, 17 -“ 25.02.2018                        

 

 

 

I. Cel imprezy:

zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży, zgłoszony do Kuratorium Oswiaty woj. Lubuskiego

nauka gry w szachy dla poczatkujacych i zaawansowanych

podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II. Organizatorzy:

Agencja 64 PLUS   www.agencja64.pl

KSZ "žSTILON" Gorzów Wlkp.    www.kszstilon.pl

UKS EL-TUR SP3 Bogatynia   www.szachy-bogatynia.pl

III. Termin:

17 -“ 25.02.2018.
Przyjazd w dniu 17.02 po godz. 15:00 (wyżywienie  od  kolacji 17.02 - do obiadu w dniu 25.02.2018)

Odbiór dzieci 25.02 do godziny 13:00.

IV. Miejsce:

zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w Osrodku Wypoczynkowym "žDEFKA" (www.defka.com.pl) w Łagowie, ul. Chrobrego 13.

V. Warunki uczestnictwa:

wpłata 300 zł. zadatku (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 10.02.2018. W przypadku rezygnacji z obozu, zadatek nie podlega zwrotowi. Pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załaczonej karcie  kwalifikacyjnej droga elektroniczna do dnia 10.02.2018 na adres:

Andrzej Modzelan: tel.606-921-188,  e-mail: anmodz@gmail.com

oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
VI. Charakterystyka zajęć:

w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczacych 10-14 osób;
zajęcia będa prowadzone przez 3 godziny dziennie przez  doswiadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski -“ dla zaawansowanych tematem głównym będa struktury z pionem izolowanym. Grupy będa tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętnosci szachowych, z  uwzględnieniem wieku; wszyscy uczestnicy akcji zagraja w turniejach klasyfikacyjnych.

VII. Program dnia:

07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Œniadanie
08:30 -“ 09:00 Porzadki w pokojach

09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach i rundy dla najmłodszych

13:00 - 13:30 Obiad

13:30 -“ 14:00 Dzwonimy do rodziców
14:00 -“ 16:00 Czas wolny      

16:00 -“ 18:00 Runda we wszystkich grupach

18:00 -“ 18:30 Kolacja

18:30 -“ 19:30 Samodzielna analiza rozegranych partii (pomoc trenerów)

19:30 -“ 21:30             Gry i zabawy swietlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy)

22:00 -“ 07:00             Cisza nocna

VIII. Finansowanie:

Koszt całkowity obozu - 900 zł.  można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS, ul. Chrobrego 20A/8, 66-400 Gorzów Wlkp. Idea Bank SA, nr 03 1950 0001 2006 0002 2547 0001.   

Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.

IX. Koszt imprezy obejmuje:

zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki + podwieczorek: m.in. ciasta własnego wypieku, owoce, budyń, kisiel)

szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawcza

udział w turnieju klasyfikacyjnym, (opłatę rankingowa PZSzach. pokrywa organizator)

opiekę medyczna (pielęgniarka)

wycieczkę do Zamku Joanitów z XIV w. z przewodnikiem

korzystanie z sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej

 

X. Uwagi końcowe:

wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zalicza egzamin sprawdzajacy, otrzymaja certyfikat ukończenia szkolenia i upominki,  a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody  rzeczowe;

za zdolnosć zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegujaca;

uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolna, przybory do pisania, zeszyt oraz strój i obuwie sportowe

koszt imprezy nie obejmuje transportu -“ będzie organizowany transport zbiorowy z Bogatyni i Gorzowa Wlkp.;

korzystanie z telefonów komórkowych wyłacznie w czasie przewidzianym, tj. 13.30 -“ 14.00

organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

 

 

 

 

Agencja 64 PLUS

ul. Chrobrego 20A/8

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 607-806-152

 

KARTA  KWALIFIKACYJNA

 

 

SZACHOWY OBÓZ SZKOLENIOWY -“ OŒRODEK WYPOCZYNKOWY "žDEFKA" W ŁAGOWIE

 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

I. INFORMACJE DOTYCZĽCE WYPOCZYNKU

1. Forma wypoczynku1)

  obóz szachowy

2. Termin wypoczynku 17 -“ 25.02.2018

3. Adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13

 (miejscowosć, data) (podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĽCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

1. Imię (imiona) i nazwisko

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……….……

2. Imiona i nazwiska rodziców

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…….……

 

3. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………….. Kategoria szachowa...……….…….

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………

5. Adres zamieszkania lub pobytu rodziców)

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……..……

6. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA

      WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał w OW DEFKA, 66-220 Łagów, ul. Chrobrego 13

od dnia 17.02.2018 do dnia 25.02.2018

..........................................................................................................

               (data)                                           (podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU   

    W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(miejscowosć, data) (podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĽCE

UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

       (miejscowosć, data)                                   (podpis wychowawcy wypoczynku)

-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“-“

1) Własciwe zaznaczyć znakiem "žX".

2) W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

3) W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

7. Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególnosci o

    potrzebach wynikajacych z niepełnosprawnosci, niedostosowania społecznego lub zagrożenia  

    niedostosowaniem społecznym

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie

    (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich    

    dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

    o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie ksiażeczki zdrowia z   

    aktualnym wpisem szczepień):

    tężec ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..….

    błonica ………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…………………..

    dur …………………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….……

    inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

    oraz numer PESEL uczestnika wypoczynku………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z póŸn. zm.)

STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŒWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĽ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŒCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĽZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĽZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i swiadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

VII.ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oswiadczam:

 Âž   rezygnuję z wystawienia faktury       ž   zamawiam wystawienie faktury

Proszę o wystawienie faktury dla:

.................................................................................................................................................

(dokładna  nazwa  nabywcy,  adres:  kod,  miejscowosć,  ulica,  nr  domu,  nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga !  Faktury moga być wystawiane  

jedynie do 7 dnia  od zakończenia turnusu (obozu).

 

......................................... ..........................................................................................................

                (data)                                 (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

VII. DECYZJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA

       WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

Postanawia się:

zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

..........................................................................................................

                 (data)                                              (podpis organizatora wypoczynku)

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Lubelskie


Lubelski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje