Komunikat #105038


III Liga Zachodniopomorskiego Zwiazku Szachowego 2018
Choszczeński Dom Kultury
17.02.2018 - 18.02.2018
tempo gry: 60'+30'' na ruch

 

III LIGA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĽZKU SZACHOWEGO

( Drużynowe Mistrzostwa   Województwa Zachodniopomorskiego 2018 )

 

REGULAMIN

 

I. Cel rozgrywek:

a)     Wyłonienie drużynowego mistrza województwa zachodniopomorskiego na rok 2018.

b)     Popularyzacja sportu szachowego w regionie, umożliwienie zdobywania wyższych kategorii, klas sportowych i rankingu FIDE.

 

II. Uczestnictwo:

a)     W III ZZSzach może występować drużyny klubów, które posiadaja licencje PZSzach i nie maja zaległosci finansowych wobec ZZSzach i PZSzach.

b)    W III Lidze ZZSzach moga wziać udział drużyny z innych województw z zastrzeżeniem, że nie moga one uzyskać awansu do II Ligi.

 

III. Skład drużyny:

a)     W III Lidze ZZSzach zespół składa się z pięciu zawodników w  tym na ostatniej szachownicy musi grać kobieta.

b)      W III Lidze ZZSzach może wystapić jedna drużyna z każdego klubu zarejestrowanego w PZSzach  a także posiadajacego licencję.

c)    W przypadku nieparzystej liczby drużyn organizator może dopuscić drużynę, aby zapobiec pauzowaniu drużyn. Drużyna taka nie będzie miała prawa awansu do II Ligi.

 

 

IV. Zgłoszenia do rozgrywek:

a)     Zgłoszenia drużyn klubów najpóŸniej do 15 grudnia 2017 do sędziego głównego rozgrywek.

b)     Każda zgłoszona do mistrzostw drużyna jest obowiazana opłacić wpisowe do rozgrywek.

c)    Wpisowe do rozgrywek wynosi 100 zł. + 20zł opłata K-R FIDE za każdego zawodnika składu podstawowego. 

     Kwotę wpisowego należy przekazać do 31 stycznia 2018 na konto:
 PKO BP S.A. I Oddział Koszalin 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889
z dopiskiem III LIGA 2018- nazwa drużyny.

d)     Za każdego zawodnika rezerwowego , który rozegra co najmniej 1 rundę, klub musi jednorazowo uiscić opłatę klasyfikacyjno-rankingowa w wysokosci 20 zł.

e)     Zgłoszenia składów podstawowych dokonuja kierownicy klubów na adres e-mailowy Sędziego Głównego.

f)       Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 5 lutego 2018. Po tym terminie nie można zgłaszać do sędziego głównego nowych zawodników składu podstawowego.

g)     Po tym terminie spóŸnione zgłoszenie może być przyjęte po wpłaceniu zwiększonego o 50 zł wpisowego do mistrzostw.

h)    Nie ma możliwosci startu dodatkowych drużyn po opublikowaniu kojarzenia I rundy.

i)       Sędzia główny, w komunikacie organizacyjnym przed rozpoczęciem rozgrywek, dokona potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu oraz opublikuje kojarzenie i tylko ten dokument jest wiażacy dla weryfikacji rozgrywek.

j)       Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejnosć szachownic składu podstawowego nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek.

k)     W zgłoszeniu moga figurować jedynie zawodnicy ewidencyjnie przynależni do danego klubu i posiadajacy aktualna licencje zawodnicza Polskiego Zwiazku Szachowego.

l)       Każdy klub może wystawić do rozgrywek zawodników rezerwowych, którzy musza występować zawsze za zawodnikami składu podstawowego w zgłoszonej kolejnosci (obowiazuje drabinka).

m)  Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię (również wygrana walkowerem) w trakcie trwania mistrzostw, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji III Ligi.

V. System rozgrywek:

a)     W III Lidze ZZSzach 2018 obowiazuje system kołowy.

b)     Listy startowe ustala się według numerów startowych wynikajacych z losowania, które przeprowadzi sędzia główny.

c)      III Liga ZZSzach odbędzie się na weekendowym zjeŸdzie/zjazdach, o którym zainteresowani dowiedza się ze stosownym wyprzedzeniem.

 

VI. Tempo gry:

a)     Dopuszcza się w meczu stosowanie wyłacznie zegarów elektronicznych.

b)     Tempo gry : 60 minut + 30 sekund dla zawodnika.

c)      Obowiazuje zapis partii przez cały czas jej trwania. Przypadki uniemożliwiajace prowadzenia zapisu (np. złamana ręka) rozstrzyga sędzia główny.

d)     Zawodnik, który nie przystapił do gry w ciagu 15 minut od rozpoczęcia meczu, partię przegrywa walkowerem.

e)    Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

 

VII. Ocena wyników:

a)     O kolejnosci miejsc w III Lidze ZZSzach decyduje suma uzyskanych punktów meczowych (2 za wygranie meczu, 1 za remis, 0 za porażkę).

b)      Przy równej ilosci zdobytych punktów meczowych decyduje  bezposredni pojedynek, a następnie liczba małych punktów z gry.

c)      Jesli punkty małe również sa równe, o wyższym miejscu drużyny decyduje większa liczba punktów uzyskanych na I szachownicy i w razie potrzeby, na II i dalszych szachownicach.

d)     W przypadku walkowera obowiazuje punktacja: meczowe (2:-2) i małe (3:-2).

VIII. Zasady rozgrywania rund:

a)     Sędzia główny ogłasza terminarz i miejsce rozgrywek co najmniej 35 dni przed planowanym startem I rundy.

b)     Sala gier powinna być przygotowana do meczu zgodnie z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Szachowym.

c)      Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz.

d)     W rozgrywanym meczu, gospodarze graja na pierwszej, trzeciej i piatej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.

e)     Przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn sa zobowiazani przedłożyć na pismie skład swojego zespołu, podajac imiona i nazwiska zawodników w kolejnosci szachownic oraz ich rankingi  (najpierw gospodarz, póŸniej goscie).

f)       Od tej chwili podany skład nie może już ulec zmianie.

g)     Kapitan jest zobowiazany imiennie zgłosić wszystkich grajacych w meczu zawodników swojej drużyny, bez względu na ich obecnosć na sali gier.

h)    Jesli drużyna nie podała w wyznaczonym terminie składu na mecz, sędzia wpisuje do protokołu skład podstawowy.

i)       Moment rozpoczęcia meczu jest ogłaszany przez sędziego .

j)       Po 15 minutach od momentu rozpoczęcia meczu, jesli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower.

k)     Zespół może przystapić do meczu jesli przy szachownicy zasiadzie przynajmniej trzech zawodników.

l)       Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wydarzenia, itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

 

IX. Obowiazki zawodników:

a)     Ingerencja kapitana drużyny w partie grajacych zawodników jest niedozwolona, z wyjatkiem przyjęcia lub odrzucenia remisu ( lub złożenia propozycji ), ale w obecnosci sędziego głównego.

b)     Zawodnik jest zobowiazany do przestrzegania Przepisów Gry FIDE i Regulaminu III Ligi.

                                                  

X. Sędziowanie i kierownictwo mistrzostw:

a)     Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Zwiazek Szachowy, a kierownictwo nad przeprowadzeniem mistrzostw sprawuje nominowany sędzia główny, posiadajacy przynajmniej klasę pierwsza.

b)      Jest on jedyna instancja odwoławcza od werdyktów wydanych podczas meczów.

c)      Sędzia wykonujacy swoje obowiazki w ramach III ligi, nie może rozgrywać partii w czasie sędziowania.

d)     Sędzia ma obowiazek czuwania nad prawidłowym przebiegiem meczu i przestrzeganiem Przepisów Gry FIDE oraz Regulaminu III Ligi ZZSzach.

e)     Protokoły meczowe podlegaja weryfikacji przez sędziego głównego.

f)       Sędzia główny jest zobowiazany do prowadzenia tabeli rozgrywek oraz indywidualnych kart startowych zawodników.

g)     Wyniki będa publikowane na serwisie turniejowym III Ligi ZZSzach:

h)    W kwestiach spornych wyłacznosć interpretacji posiada sędzia główny III Ligi.

 

XII. Postanowienia końcowe:

a)     W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy gry FIDE, Regulaminu III Ligi i komunikatów organizacyjnych III Ligi, wydany dla całych rozgrywek.

b)     Zawodnicy startujacy w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni na koszt klubu, który zgłosił ich do rozgrywek.

c)      Drużyny startuja w rozgrywkach na koszt swoich klubów.

d)     Rundy będa rozgrywane przy użyciu zegarów elektronicznych.

e)     Trzy zwycięskie zespoły rozgrywek otrzymaja puchary.

f)       W rozgrywkach III Ligi ZZSzach 2018 przewidziane sa nagrody, których wysokosć i ilosć ustala Zarzad ZZSzach..

g)     Zarzad ZZSzach zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie III Ligi.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarzad ZZSzach.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Zachodniopomorskie


Zachodniopomorski Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje