XI Miedzywojewodzkie Mistrzostwa Mlodzikow Strefy Podlasko-Lubelskiej - Chlopcy