Komunikat #105167


I Grand Prix Starogardu Gdańskiego 2018
Starogard Gd.; ul. Bp. K.Dominika 8
17.02.2018
Sobota
tempo gry: P'30

Starogard. 2018-01-25

 

Regulamin

 Cykl turniejów Grand Prix Starogardu 2018 w szachach szybkich.

 

1.      Organizator: Sekcja szachowa Kociewskiego Parafialnego Klubu Sportowego "žCor

       Cordium" w Starogardzie Gd.

2.   Turnieje rozegrane zostana w KPKS "žCor Cordium" Starogard Gd.; 

        ul. Bp. K. Dominika 8.

3.   Pierwszy turniej cyklu rozegrany zostanie 17.02.2018., godz. 10.00.

      Ewentualne dodatkowe zapisy : godz. 9.30 - 9.45.

4.      Cykl obejmuje co najmniej 8 turniejów  rozgrywanych wg oddzielnego kalendarza, w   

      wyznaczone soboty.

      Zakłada się rozegranie 4 turniejów w okresie II - VI 2018 r. i 4 turniejów w okresie IX -“ 

          XII 2018 r.

 

Ogólne zasady rozgrywek.

 

1.   Zdobywca Grand Prix oraz Mistrzem Starogardu w szachach szybkich zostaje zawodnik, który uzyska największa ilosć punktów w szesciu najkorzystniej dla siebie zakończonych turniejach w punktacji Grand Prix.

      Punktacja Grand Prix oznacza sumę punktów uzyskanych podczas gry, plus punkty doliczane za pięć pierwszych miejsc uzyskanych w poszczególnych zawodach.

2.    Każdy turniej z założenia rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie pięciu rund, z następujacym zastrzeżeniem:

          - w przypadku gdy liczba uczestników będzie mniejsza niż 10, turniej rozegrany  

            zostanie systemem "žkażdy z każdym",  lub w eliminacyjnych grupach z finałem A i B.

3.   Czas gry  systemem szwajcarskim wynosi  30 min. dla zawodnika.

Przy innym systemie czas gry zostanie  odpowiednio zmieniony tak, aby turniej trwał jak dla systemu szwajcarskiego.

4.    O kolejnosci miejsc w każdym turnieju decyduje ilosć zdobytych punktów.

      Kryteria decydujace o kolejnosci miejsca w przypadku równej ilosci punktów dla punktacji Grand Prix różnia się od warunków rozstrzygajacych o kolejnosci nagród w poszczególnych turniejach.

      I tak:

a)      Dla podziału nagród w każdym turnieju ujmuje się po pierwsze ilosć zdobytych punktów.   

Jeżeli kilku zawodników posiada ta sama ilosć punktów, dzieli się odpowiednio fundusz   nagród przypadajacy na 3 pierwsze miejsca.

b)       Dla punktacji Grand Prix o miejscu w każdym turnieju, przy równej ilosci punktów, decyduja kolejno:

          -  przy systemie szwajcarskim;

¡         sredni Bucholz

¡         pełny Bucholz

¡         ilosć zwycięstw

¡         wynik bezposredniej partii z tym, że w przypadku remisu preferuje się grajacego czarnymi,

         -  przy systemie "žkażdy z każdym";

¡         punkty Bergera

¡         ilosć zwycięstw

¡         wynik bezposredniej partii z tym, że w przypadku remisu preferuje się grajacego czarnymi.

5.  Jeżeli nadal zawodnicy będa dysponować równa iloscia punktów pomocniczych ( dla obu systemów) punkty za miejsca sumuje się i dzieli po równo na konkurujacych.

6.  Miejscom zajętym w oddzielnych turniejach  (w punktacji GP) przypisuje się dodatkowo punkty za 5 pierwszych miejsc.

     Wynosza one: 1,5 p. za I m.

                           1,2 p. za II m.

                           0,9 p. za III m.

                           0,6 p. za IV m.

                           0,3 p. za V m..

7.  Punkty uzyskane w turnieju o liczbie rund innej niż 5 zamieni się na tzw. punkty przeliczeniowe tzn. sprowadza się ich wartosć proporcjonalnie do pięciu możliwych do zdobycia punktów. Obliczona z tej proporcji wartosć zaokragla się do pierwszego miejsca po przecinku ( 0,05 zaokragla się do 0,1).

8. W przypadku równych wyników w generalnej klasyfikacji GP o I miejscu decyduje wynik   dodatkowej partii błyskawicznej. 

 

    Warunki uczestnictwa.

 

1.  W turnieju może uczestniczyć każda osoba umiejaca grać w szachy po opłaceniu wpisowego.

     Wpisowe wynosi::

         - seniorzy -“ 10 zł;

         - juniorzy -“ 5 zł.

         - juniorzy KPKS - 2 zł.

2.  Nagrody.

    a) Dla pojedynczego turnieju: fundusz nagród stanowi co najmniej 90% wpisowego, który dzieli się następujaco:

        - I miejsce -“ 40%

        - II miejsce -“ 30%

        - III miejsce -“ 20%

        - najlepszy nienagrodzony junior(ka) otrzymuje zwrot wpisowego.

        - najlepsza kobieta otrzymuje zwrot wpisowego.

    b) Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w cyklu Grand Prix otrzymuja nagrody i dyplomy oraz w miarę możliwosci organizatora,  symboliczne nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce przewidziany jest dodatkowo puchar.  

Ponadto przewiduje się 3 nagrody rzeczowe i dyplomy dla najlepszych nienagrodzonych:

¡         juniorów,

¡          kobiety (dziewczyny) ,

¡         szachisty/ szachistki ze Starogardu Gd.

3.  Finansowanie:

     Koszty imprezy pokrywa KPKS "žCor Cordium", Urzad Miasta Starogard oraz uczestnicy turnieju poprzez wpisowe.

4.  Sędziowanie i  organizacja.

     - sędzia: do ustalenia, dopuszcza się wybranie przed turniejem 3-osobowego jury złożonego z najbardziej doswiadczonych  graczy. 

    - za sprawy organizacyjne z ramienia sekcji szachowej ‘Cor Cordium" odpowiada Andrzej Szarmach

5.   Sprawy porzadkowe.

        a) Na sali gry obowiazuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

        b) Należy zgłosić ewentualna nieobecnosć na kolejnej rundzie przed jej rozpoczęciem.

6.   Przepisy gry.

   a) W turnieju obowiazuja przepisy Kodeksu Szachowego oraz niniejszy regulamin.

b)                                                                                      b)                                          b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz wprowadzenia w nim

       zmian.

7.   Zawodnicy ubezpieczaja się we własnym zakresie.

 

                                                            Przygotował: Bolesław Ossowski, Andrzej Szarmach.

Powyższy komunikat ma charakter jedynie informacyjny. Może on się różnić od stanu rzeczywistego.

Pomorskie


Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy
Nadchodzące turnieje
Nadchodzące turnieje
Ostatnie turnieje